۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

تعطيل دفتر نمايندگي حقوق بشر محكوم است

يكي از اقدامات نارواي اخير دولت جمهوري اسلامي قفل زدن به دفتر
حقوق بشر درايران وپراكنده ساختن دعوت شدگان به اين دفتر واهانت به خانم
شيرين عبادي برنده جايزه جهاني صلح نوبل ومسئول دفترنمايندگي سازمان حقوق
بشراست.
اين عمل ناشايست وشرم آورنشان دهنده آنست كه جمهوري اسلامي علاوه براين
كه به موضوع حقوق بشر هيچ توجه واعتنائي ندارد نسبت به آن حالت خصمانه
وقيافه دشمنانه به خود گرفته ودست به كاري مي زندكه در دنياي امروز بسيارقبيح
وناستوده است.
جبهه ملي ايران اين كارنسنجيده را كه حاكي ازخودكامگي مطلق ومنادي استبداد
است محكوم ميكند وآن را مخل امنيت ملي ومخالف مصالح كشور ومايه ي اعتراض
آزاديخواهان به ويژه جوانان مي شناسد.
تهران- جبهه ملي ايران
بتاريخ 12 ديماه 1387

هیچ نظری موجود نیست: