۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

شکنجه جو انان ایران تو سط لبا س شخصیها و نیرو ی انتظا می

شکنجه جو انان ایران تو سط لبا س شخصیها و نیرو ی انتظا می

شکنجه جو انان ایران تو سط لبا س شخصیها و نیرو ی انتظا می
در این فیلم شما مشا هده می کنید که چکو نه جو انانهای وطن رو که بعد از انتخا بات در تظا هرات شر کت کردن رو شکنجه می کنن.لبا س شخصیها در کنار نیرو انتظا می.این هم سند جنا یت این حکو مت.مرگ بر حکو مت دیکتا تور خا منه ای.و مرگ بر این رو باه سفتان