۱۳۸۷ دی ۱۳, جمعه

به مناسبت روز هفتم آبان روز صدور منشور کوروش

به مناسبت روز هفتم آبان روز صدور منشور کوروش
ادیب برومند
درود به کوروش
به گیتی بـسی شهـریار آمـدند
کـه با یک جهان اقتدار آمدند
از آغـاز تاریخ تـا این زمـان
بسی گونـه گون شهریار آمدند
گروهی ستـایشگر خـویشـتن
زخودکــامگی نـابکـار آمدند!
گروهی ستمگـستر و سنگـدل
به خونخوارگی در شمار آمدند
هزاران تـن از بندگـان خـدای
بـه آسیب آنــان دچــار آمدند
چو درنـده حیوان به خونبار جنگ
پـی صیـد ننگین شــکار آمدند
گروهی بـه هنجار غـارتـگری
سبکتــاز و چـابکـسوار آمدند
شماری به نستوده کردار زشت
ز دربــار شـاهی بـه بار آمدند
گروهی به کشور مداری مدیر
ولـی از شـرف بـر کنار آمدند
شماری دگر حامی مرز و بوم
ولـی بهــر کـشتار، هار آمدند
که رادانی از جمله شاهان پیش
که چون کورش نامدار آمدند
گرانپایه کورش گرانمایه شـاه
جهانیش مـدحت گـزار آمدند
حقوق بشر را چـو شـد پایبند
بـه شکرش هزاران هزار آمدند
بـه اقـوام مغلـوب ورزیـد مهر
ور ازیـن سبب خواستار آمدند
ببخشود بر هر کـه پیروز گـشت
وزیــن رو ورا دستــیار آمدند
به همراهی اش گاه جنگ و نبرد
سـراسـر همــه جانسپار آمدند
نپـیمود جـــز راه همبستــگی
بــر آنان که از هر دیار آمدند
به هـر تیــره ای مهربانی فزود
گـر از روم و گر از تتار آمدند
به هر کیش و دین چشم حرمت گشود
سویـش جملــه بازینهار آمدند
چنین بود آن مرد پاکــیزه کیش
کـه خلقش همه دوستار آمدند
سزد گر به کورش درود آوریــم
کـه خـلقی از او کامکار آمدند
بــود روز کـورش بسی دلــفروز
کـز او جملـه امیـدوار آمـدند
در ایــن روز ملــی ایران «ادیب»
جـوانان همـه شادخوار آمدند
آبانماه 1378
فراسوی واقعیت بقیه از ص 5
اسلامی و چگونگی مناسبات آمریکا با ولایت فقیه است. امیدواری به اینکه، پس از آنکه «اُباما» رسماً قدرت را در آمریکا بدست گیرد، سردمداران جمهوری اسلامی در شرایط دشوارتری قرار خواهند گرفت و نظام اسلامی به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد، امیدواری خوش بینانه و تا حدی بدور از واقعیت است.
پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001 و یورش آمریکا و متحدانش به افغانستان که باعث سقوط حکومت طالبان گردید، این خوش باوری در میان بعضی از هموطنان پدید آمده بود که پس از طالبان نوبت جمهوری اسلامی است. به گونه ای که پس از حمله آمریکا و انگلستان به عراق و سقوط صدام حسین این خوشباوران عنوان کردند که سرِ افعی در تهران است و بهتر می بود که آمریکا نخست به جمهوری اسلامی حمله می کرد.
با وجود اینکه بوش رئیس جمهور آمریکا بارها اعلام کرده بود که گزینة حمله نظامی به جمهوری اسلامی را روی میز خود دارد، ولی پس از چندی سیاست آمریکا را در قبال جمهوری اسلامی از یورش نظامی به حمله هوایی تغییر کرد و سپس احتمال حمله هوایی از سوی اسرائیل با یاری آمریکا به مراکز اتمی و پایگاه های نظامی مطرح گردید و سرانجام گفته شد که آمریکا با حمله نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.
گفته های اخیر «رابرت گیتس»، وزیر دفاع آمریکا در بحرین پیرامون این موضوع که آمریکا در پی تغییر دادن نظام جمهوری اسلامی نیست و آماده است پیرامون مسائل مورد اختلاف با سران جمهوری اسلامی مذاکره نماید، اشاره آشکاری به این تغییر سیاست است.
البته شرایط سیاسی و نظامی دنیا نسبت به هشت سال پیش که جمهوری خواهان در آمریکا به قدرت رسیدند، به زیان آمریکا تغییر کرده است و به امکان زیاد این تغییر شرایط در گردش سیاست آمریکا در مورد جمهوری اسلامی از یورش نظامی تا مخالفت باحمله هوایی از سوی اسرائیل، مؤثر بوده است. دلیلی وجود ندارد که «اُباما» سیاست دیگری را در رویارویی با جمهوری اسلامی سوای روندی که تاکنون پی گرفته شده است، در پیش گیرد.
اینکه چگونگی این سیاست چیست و چه تأثیری در آینده منطقه به ویژه مردم ایران خواهد داشت، نیاز به گذشت زمان دارد.
***خوانندگان گرامی می توانند مطالب خود را جهت چاپ در
نشریه جبهه ملی خارج کشور، به نشانی زیر بفرستند.
راه تماس با سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور:
www.javanane-melli.de
info@javanane-melli.de

نشريه
???? ??? ?????
خارج کشور
با مسئوليت هوشنگ کردستانی زير نظر
هيأت تحريريه
هوشنگ کردستانی، مهندس مسعود هارون- مهدوی، دکتر اميرهوشمند ممتاز و دکتر حسن کیانزاد هر ماه يک بار در خارج از کشور انتشار می يابد
نوشتارهای با نام نويسنده در نشريه جبهه ملی ايران خارج کشور، الزاماً نظر جبهه ملی ايران نيست

هیچ نظری موجود نیست: