۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

بخش دوم از سند دوم جنایات کهریزک

جزییات شهادت قربانیان کهریزک در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی
جزییات شهادت قربانیان کهریزک در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی
جرس: در دومین بخش سند جنایات کهریزک(از صفحه ده تا صفحه چهل ) که بر مبنای گزارش قرار نهایی تحقیق بازپرسی سازمان قضایی نیروهای نظامی تهیه شده است، نحوه شهادت سه قربانی کهریزک به تفصیل بیان و بر وجود شکنجه، ضرب و جرح و توهین به زندانیان کهریزک اذعان دارد.

به گزارش جرس، در این سند صد و دو صفحه ای که روز گذشته اولین قسمت آن منتشر شد، علاوه بر اسامی و اتهامات بیست و دو متهم جنایات کهریزک به شرح اظهارات شكات،مطلعين و متهمين درباره قربانیان، چگونگی به شهادت رسیدن سه قربانی کهریزک و نتیجه کمیسیون پزشکی نیز پرداخته شده است.


بر اساس این سند که اولین بار توسط جرس منتشر می شود و در تاریخ پنجم آذر ماه سال گذشته نهایی شده است، نام دو متهم اصلی این جنایات سردار رادان و رجبی نیز به چشم می خورد.

سند جنایت کهریزک نشان می دهد که تحقیق بازپرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس گزارش بازرسی كل ناجا، تحقیق از شاكیان، شهود و مطلعین، تحقیق و معاینات محلی، انجام استعلامات متعدد از مراجع ذیربط، معرفی شاكیان به پزشكی قانونی و اخذ نظریات پزشكی قانونی در خصوص چگونگی و میزان جراحات و صدمات وارده به شاكیان و همچنین علل فوت متوفیان، احضار متهمان مطرح در پرونده و انجام تحقیقات و مواجهات حضوری متعدد فیمابین متهمان و شاكیان و گواهان تهیه و تنظیم شده است.

بر اساس این تحقیقات، سازمان زندان ها نظارتی بر بازداشتگاه مذكور نداشته است و دو قرنطینه این بازداشتگاه كه بازداشت شدگان ۱۸ تیر در آن نگهداری می شده اند حدود ۶۵ متر و فاقد نور و تهویه و آب آشامیدنی مناسب بوده است.

در این گزارش از میر مسعود رضوی به عنوان اولین نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نام برده شده که در كنار بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش نگهداری می شده است.

همچنین بر اساس این گزارش ۱۱ نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر تهران (قبل از ۱۸ تیر) به نام های حسام كمانگیر، امیرارسلان محمدزاده، حسین محمودی، امین شفیعی، علی عظیمی، آروین علیزاده ،محمدرضا منیری، حسن رزاقی، سید ابوذر موسوی، ستار رحیمی، اكبر عزتی، به این بازداشتگاه منتقل و تا زمان ترخیص به همراه ۲۶ نفر از بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش در بند ۳ نگهداری شده اند.

مشخصات، خلاصه وضعیت فوت شهدای کهریزک

در این گزارش به وضعیت و دلایل فوت قربانیان کهریزک نیز پرداخته شده و آورده است: مرحوم محسن روح الامینی متولد سال ۱۳۶۳ و ۲۵ ساله كه وضعیت جسمانی وی به دلیل ضرب و جرح در كهریزك، بسیار نامساعد بوده و مامورین مراقب وی نه تنها به این موضوع توجه نكرده بلكه وی را مورد اهانت قرار داده اند به نحوی كه یاد شده قبل از تحویل به زندان اوین در تاریخ ۸۸/۴/۲۳ در اثر شدت آثار ناشی از صدمات و شرایط نامطلوب ناشی از نگهداری در بازداشتگاه كهریزك به حالت كما رفته و مامورین مراقب، با تعلل و تاخیر غیر قابل توجیه، ناگزیر وی را به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و هویت وی را بر خلاف واقع، مجهول الهویه اعلام نموده اند كه نامبرده در ساعت ۶:۱۰ صبح مورخ ۸۸/۴/۲۴ در بیمارستان فوت می نماید. كمیسیون پزشكی قانونی مركب از ۱۳ نفر از پزشكان متخصص، علت فوت وی را ضمن تائید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی جسد، اینچنین اعلام نموده اند: "به دنبال استرس های فیزیكی و روحی شامل صدمات متعدد جسمانی و شرایط بد نگهداری نامبرده دچار یك واكنش التهابی حاد سیستمیك گردیده كه منجر به نارسایی ارگانهای حیاتی متعدد شده و نهایتا فوت نموده است. ضمنا با عنایت به آزمایش های انجام شده در بیمارستان و گزارش آسیب شناسی دلیلی بر وجود عفونت منتشر خونی و مننژیت احراز نگردید و با توجه به شرح فوق علت فوت عوارض ناشی از صدمات متعدد جسمانی متعاقب اصابت جسم سخت تعیین می گردد."

همچنین، مرحوم امیر جوادی فر متولد ۱۳۶۳، ۲۵ ساله كه وضعیت جسمانی و حال عمومی وی به دلیل ضرب و جرح در حین دستگیری و همچنین ضرب و جرح در بازداشتگاه كهریزك نامساعد بوده در تاریخ ۸۸/۴/۲۳ در ساعت ۱۲:۱۵ در حین انتقال از كهریزك به زندان اوین در داخل اتوبوس به لحاظ شرایط بد ناشی از نگهداری در بازداشتگاه و صدمات بدنی وارده فوت می نماید و پزشكی قانونی پس از تائید آثار ضرب و جرح متعدد روی جسد، علت مرگ وی را صدمات متعدد نسوج نرم و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده است.

حوم محمد كامرانی متولد ۱۳۷۰، ۱۸ ساله كه مشارالیه پس از تحمل ۴ روز بازداشتی در كهریزك در اثنای اعزام و انتقال و تحویل به زندان اوین به حالت كما رفته و ابتدا به بیمارستان لقمان حكیم اعزام و سپس توسط پدرش به بیمارستان مهر منتقل و در تاریخ ۸۸/۴/۲۵ فوت نموده و پزشكی قانونی پس از تائید آثار ضرب و جرح بر روی جسد آن مرحوم، علت مرگ را نارسایی حاد كلیوی ناشی از آسیب متعدد نسوج عضلانی به دنبال اصابت جسم سخت اعلام نموده است.

نتیجه كمیسیون پزشكی قانونی در خصوص علت فوت متوفیان بشرح زیر است:

الف) نتیجه كمیسیون در خصوص علت فوت مرحوم محمد كامرانی:

«كلیه صدمات و جراحت مشروحه در برگ معاینه جسد به جز ساییدگی آهیانه ای سمت چپ كه پس از مرگ حادث شده است مربوط به زمان حیات بوده كه بر اثر اصابت جسم سخت در طی ۷۲ ساعت قبل از فوت حادث گردیده است. مجموع صدمات و جراحات وارده طی ۷۲ ساعت قبل از فوت، منجر به فوت گردیده است.»

ب) نتیجه كمیسیون در خصوص مرحوم امیر جوادی فر:

« به جز كبودی در اطراف هر دو چشم و خراشیدگی سنگفرشی در ناحیه تحتانی سمت راست قفسه سینه و كبودی بالای ستیغ ایلیاك سمت چپ كه در زمانی بیش از ۷۲ ساعت قبل از فوت ایجاد شده، سایر صدمات و جراحات مشروحه در برگ معاینه جسد مربوط به ۷۲ ساعت قبل از فوت بوده است. مجموع صدمات و جراحات وارده طی ۷۲ ساعت قبل از فوت منجر به فوت گردیده است.»


ج) نتیجه كمیسیون در خصوص مرحوم محسن روح الامینی:

« كبودی در حال جذب ثلث داخلی بازوی دست راست، كبودی كنار كف دست چپ، كبودی ناحیه داخلی مچ دست راست و كبودی كنار كف دست راست در زمان بیش از ۷۲ ساعت قبل از فوت ایجاد شده است و سایر صدمات و جراحات شرح داده شده در برگ معاینه جسد در یك فاصله زمانی نزدیك به هم و طی ۷۲ ساعت قبل از فوت ایجاد گردیده است. مجموع صدمات و جراحات وارده طی ۷۲ ساعت قبل از فوت منجر به فوت گردیده است.»

نکته قابل توجه در رابطه با شهدای کهریزک آن است که در بخش اول که به ذکر اسامی متهمین می پردازد، از چهار نفر به عنوان فوت شدگان کهریزک یاد می شود که کوتاهی متهمان در انجام وظایف منجر به فوت آنها شده است. در بخش فعلی نیز در رابطه با شاکیان پرونده از خانواده مرحوم رامین آقازاده قهرمانی نام برده شده است. ولی در گردش کار که به بررسی نحوه فوت درگذشتگان پرداخته، مورد رامین قهرمانی به سکوت واگذار شده و هیچ توضیحی در مورد نحوه شهادت و نتیجه گزارش پزشکی قانونی در مورد وی داده نشده است.

تحقیق از شاكیان

براساس این تحقیق، شاکیان اظهار کرده اند كه در بدو ورود به كهریزك توسط افسر نگهبان وقت مورد اهانت و ضرب و جرح قرار گرفته و در انظار عمومی لخت مادرزاد شده اند و سپس آنان را داخل قرنطینه ۶۵ متری دلالت و ۳۷ نفر از بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش نیز به آنان اضافه نموده اند.

بر این اساس، یكی دیگر از موارد شكوائیه شكات این است كه امكانات انجام فرائض دینی و واجبات شرعی مانند نماز در طول مدت بازداشت برای آنان فراهم نبوده است.

ضرب و جرح و آزار متهمان

استوار ابراهیم محمدیان، افسر نگهبان اقرار نموده که بازداشت شدگان را در زمان پذیرش مورخ ۸۸/۴/۱۹، لخت مادرزاد نموده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده است. یاد شده در تحقیقات به عمل آمده در این بازپرسی، صراحتا به جرائم انتسابی اعتراف نموده و مدعی است این اقدامات را حسب روش جاری بازداشتگاه انجام داده است.

وی اعتراف کرده که بازداشت شدگان را جهت آمارگیری از قرنطینه خارج و آنان را به همراه محمد كرمی با لوله مورد ضرب و جرح قرار داده و موهای سر آنان را نیز كوتاه كرده است.


همچنین استوار محمد خمیس آبادی، افسر نگهبان بازداشت شدگان را در ساعت ۱۳:۰۰ از قرنطینه خارج نموده و پا برهنه بر روی آسفالت داغ، پامرغی، كلاغ پر و چهاردست و پا می برده برخی از آنان را مجبور می كرده كه بر روی كمر یكدیگر سوار شوند و هر كسی سرپیچیده می كرده او را با لوله سفید رنگ كتك می زده و مدعی است كه سرهنگ كمیجانی به وی دستور ضرب و جرح بازداشتی ها را داده است. بعضی از شكات این موضوع را شهادت داده اند.

ستوان كاظم گنج بخش، كمك افسر به همراه استوار خمیس آبادی، مسعود علیزاده را پس از خروج از قرنطینه مورد ضرب و جرح قرار داده، همچنین نامبرده مامور بدرقه بازداشت شدگان از كهریزك به زندان اوین بوده و علیرغم اینكه مرحوم روح الامینی از نظر جسمانی در محوطه اوین بی حال روی زمین افتاده و به حالت كما رفته بود وی را با لگد مورد ضرب قرار داده است.

استوار اكبر رهسپار، كمك افسر نگهبان به عنوان كمك به افسر نگهبان وقت اعتراف کرده است که بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح قرار داده و در مورخه ۸۸/۴/۲۳ نیز به عنوان مامور بدرقه بازداشت شدگان به زندان اوین بوده است كه ضمن بدرفتاری و فحاشی در زمان انتقال به متهمان علیرغم وخیم بودن حال مرحوم جوادی فر در داخل اتوبوس با وجود تذكر و تقاضای مكرر سایر افراد، هیچ اقدامی جهت انتقال وی به اورژانس انجام نمی دهد كه در نهایت، امیر جوادی فر در داخل اتوبوس فوت می نماید و از روی ناچاری اتوبوس را متوقف و جسد را با یك خودروی ون به بازداشتگاه كهریزك بر می گردانند.

استوار حمید زندی، افسر نگهبان اعتراف کرده که بازداشتی ها را هنگام پذیرش لخت مادرزاد نموده و آنان را مورد اهانت و ضرب و جرح قرار داده است.


غیر نظامی محمدرضا كرمی (معروف به محمد طیفیل) از اراذل و اوباش و سابقه دار توسط رئیس زندان سرهنگ كمیجانی به عنوان سروكیل بند بازداشتگاه انتخاب شده بود، در تحقیقات به عمل آمده اعتراف کرده است كه حسب دستور مسوولین زندان، افراد بازداشتی را ضمن اهانت با لوله پی وی سی مورد ضرب و جرح قرار داده است و سه تن از بازداشتی ها را با آویزان نمودن به صورت سر و ته، به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده است و به بهانه های واهی، بازداشت شدگان را مورد اهانت و آزار و اذیت قرار می داده است.

سرهنگ دوم فرج كمیجانی، رئیس بازداشتگاه كهریزك، در مورد علت ندادن آب و غذای كافی به بازداشت شدگان اظهار داشته آنجا بازداشتگاه نبود، كثافتخانه درست كرده بودند. روزانه دو تانكر آب در اختیار بازداشتگاه می گذاشتند و دو وعده غذا برای بازداشتی ها می فرستادند. نامبرده معترف است به دستور سرهنگ فلاح نامه ای خطاب به دادستان تهران ارسال نموده و بر خلاف واقع گزارش نموده كه علت فوت امیر جوادی فر مننژیت بوده است. همچنین حسب محتویات پرونده و گواهی گواهان نامبرده با حضور در بازداشتگاه ضمن فحاشی به بازداشت شدگان شخصا شاهد ایراد ضرب و جرح آنان توسط مامورین بازداشتگاه بوده است.

سرهنگ محمد عامریان، رئیس عملیات بازرسی فاتب اعتراف کرده که بر ابلاغ دستور سردار رجب زاده و همچنین پس از تماس تلفنی سرهنگ فلاح رئیس بازرسی فاتب، دستور پذیرش بازداشت شدگان را علیرغم فقدان فضای مناسب و استاندارد در كهریزك به افسر نگهبان وقت داده است.

دیکته نمودن گزارش توسط مرتضوی

سرهنگ روانبخش فلاح، رئیس بازرسی فاتب نیز اعتراف کرده است که پس از هماهنگی با سردار رجب زاده به دستور دادستان عمومی تهران نامه ای دائر بر اینكه علت مرگ مرحوم جوادی فر بیماری مننژیت بوده است را تنظیم نموده و این نامه را جهت امضا تحویل سرهنگ كمیجانی داده است. وی معترف است كه آقای مرتضوی دادستان وقت تهران از وی خواسته كه اینچنین نامه ای تنظیم شود و این مصلحت است و نامه را آقای مرتضوی برای مشارالیه دیكته كرده است.

توجیهات غیر قابل قبول رجب زاده

بر اساس این گزارش، سردار سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در طول مدت فرماندهی فقط یک نوبت از کهریزک بازدید نموده است. این گزارش می افزاید: سردار رجب‌زاده با توجه به این‌که مسئولیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ را بر عهده داشته و بازداشتگاه نیز زیر نظر بازرسی فرماندهی مذکور اداره می‌شده است توضیحات و توجیهات قابل قبولی را برای رفع مسئولیت از خود ارائه ننموده است.

در ادامه متن کامل بخش دوم قرار نهایی صادره توسط بازپرس دادسرای نظامی تهران که به گردش کار پرونده می پردازد، درج می شود.

لازم به ذکر است که قسمتهای دیگر این سند بمرور طی روزهای آینده در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

***

قسمت دوم قرار نهایی در مورد جنایت کهریزک


ب) گردش کار:

در پی گزارش هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان تهران و دستور معاون اول محترم قوه قضاییه و تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور مقام معظم رهبری، پرونده‌ای در خصوص جرائم مسئولین و مامورین بازداشتگاه کهریزک در دادسرای نظامی تشکیل که جهت رسیدگی به این بازپرسی ارجاع گردید. این بازپرسی از بازرسی کل ناجا درخواست نمود که از این مامورین و مسئولین مربوط، تحقیق و نتیجه را گزارش نماید که پس از وصول گزارش بازرسی كل ناجا و مستندات مربوط، تحقیقات جامع و مبسوطی پیرامون موضوعات مطرح در پرونده به عمل آمد كه اجمالا شامل تحقیق از شاكیان، شهود و مطلعین، تحقیق و معاینات محلی، انجام استعلامات متعدد از مراجع ذیربط، معرفی شاكیان به پزشكی قانونی و اخذ نظریات پزشكی قانونی در خصوص چگونگی و میزان جراحات و صدمات وارده به شاكیان و همچنین علل فوت متوفیان، احضار متهمان مطرح در پرونده و انجام تحقیقات و مواجهات حضوری متعدد فیمابین متهمان و شاكیان و گواهان می باشد كه خلاصه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده و نتایج حاصله به شرح زیر می باشد:

بخش اول – شرح ماوقع و خلاصه تحقیقات به عمل آمده

۱- سابقه و شرایط بازداشتگاه كهریزك و چگونگی پذیرش بازداشت شدگان

بازداشتگاه كهریزك در سال ۱۳۸۶ به منظور نگهداری بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش در پانزده كیلومتری بخش كهریزك در جنوب تهران ایجاد شده، مستقیما زیر نظر بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اداره می شده و سازمان زندان ها نظارتی بر بازداشتگاه مذكور نداشته است.با توجه به صورت جلسه تحقیق و معاینه محلی مورخ ۸۸/۵/۳۱ بازداشتگاه مذكور دارای دو قرنطینه می باشد كه مساحت قرنطینه ای كه بازداشت شدگان ۱۸ تیر در آن نگهداری می شده اند حدود ۶۵ متر و فاقد نور و تهویه و آب آشامیدنی مناسب بوده است.

بازداشتگاه دارای دو باب دستشویی بوده كه یكی از آن دو خراب و دیگری فاقد درب بوده است، ضمنا گرچه قرنطینه دارای شبكه كولر بوده ولی مورد استفاده قرار نگرفته است.

· در ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۸۸/۳/۲۵ فردی به نام میر مسعود رضوی از سوی مامور پایگاه پلیس امنیت به نام سروان گل تالاری تحویل افسر نگهبان وقت به نام مهدی حسینی فر به عنوان اولین نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات شده و نامبرده در ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۸۸/۴/۲۰ از كهریزك ترخیص شده است. مشارالیه نیز تا زمان ترخیص در بندهای متفاوت در كنار بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش نگهداری می شده است.

· در ساعت ۱۲:۴۵ مورخ ۸۸/۳/۲۶ تعداد ۱۱ نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر تهران (قبل از ۱۸ تیر) به نام های حسام كمانگیر، امیرارسلان محمدزاده، حسین محمودی، امین شفیعی، علی عظیمی، آروین علیزاده ،محمدرضا منیری، حسن رزاقی، سید ابوذر موسوی، ستار رحیمی، اكبر عزتی، به این بازداشتگاه منتقل و توسط گروهبان یكم اشكانی جمعی پلیس امنیت تحویل افسر نگهبان وقت استوار دوم زندی شده و بعد از گذشت ۱۱ روز در ساعت ۸:۰۰ مورخه ۸۸/۴/۶ نامبردگان ترخیص و به زندان اوین اعزام شده اند. نامبردگان تا زمان ترخیص به همراه ۲۶ نفر از بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش در بند ۳ نگهداری شده اند.

· مجددا در ساعت ۰۰:۰۳ بامداد مورخ ۸۸/۳/۲۹ دو نفر به نام های پوریا حسین و مهدی محمدی فر به بازداشتگاه كهریزك معرفی كه توسط ستواندوم بابایی جمعی پلیس امنیت تحویل استوار حسینی فر می شوند و نامبردگان نیز در تاریخ ۸۸/۴/۶ به زندان اوین منتقل شده اند. یاد شدگان نیز در بندهای بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش نگهداری شده اند.

· در ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۸۸/۴/۳ نیز ۹ نفر به نام های امیرحسین بابایی، امیر سهرابی، یعقوب سلیمی، نیما نخستین، رامین آقازاده قهرمانی، مجید نخستین، حجت درویشی، مجید سهرابی، سامان ابوذری توسط استوار محبتی تحویل افسر نگهبان وقت كهریزك استوار حسینی فر شده اند. ضمنا نامبردگان در تاریخ ۸۸/۴/۶ به زندان اوین اعزام شده اند و در تاریخ ۸۸/۴/۸ از زندان اوین آزاد شده اند.

· مجددا در ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۸۸/۴/۱۹ ابتدا تعداد ۲۲ نفر به نام های مرتضی محمدی پور، امیر اصغری، مهدی پورشابومی، مرتضی سهرابی، علی بخشایشی، حامد پولادی، شهرام كردستانچی، حافظ محتاج، وحید وكیلی، سیاوش یوسف شاهی، بهمن امیدوار، بهزاد انصاری، نادر احمدی، امیر آقچه لو، محمد آقا بالازاده، نادر جولانی، میلاد حق پور، علیرضا اردلان، محمدرضا میرزا علی اكبر، سجاد نور محمد آبادی، فرامرز مفاخری، داوود منصوری توسط ستوان رضایی جمعی پلیس امنیت تحویل استوار محمدیان افسر نگهبان كهریزك شده است. نامبردگان پس از پذیرش به چند دسته تقسیم و در بندهای افراد بازداشت شده تحت عنوان اراذل و اوباش نگهداری شده اند.

· مجددا در ساعت ۱۸:۳۰ همان تاریخ یعنی ۸۸/۴/۱۹ تعداد ۱۱۸ نفر از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ماه ( كه اسامی آنها ضمیمه پرونده است) توسط ستواندوم بابایی جمعی پلیس امنیت به بازداشتگاه كهریزك منتقل و تحویل استوار محمدیان شده است.

· در همان تاریخ ۸۸/۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۰ تعداد ۵ نفر به اسامی یوسف امامی، حامد نادری، احمد زمانپور، سجاد ایادی آذر و شهرام رضایی توسط سرهنگ دوم بهروز صالحی جمعی پلیس امنیت تحویل استوار محمدیان گردیده است.

· تعداد ۱۴۵ نفر كه طی سه مرحله در مورخ ۸۸/۴/۱۹ به بازداشتگاه كهریزك معرفی شده اند بعد از گذشت ۵ روز در مورخه ۲۳ تیرماه ۸۸ به دستور معاون امنیتی دادستان عمومی و انقلاب تهران، به زندان اوین منتقل شده اند كه تعداد ۳ نفر از آنان فوت نموده اند.

۲- مشخصات، خلاصه وضعیت و علت فوت شدگان


۱-۲. مرحوم محسن روح الامینی متولد سال ۱۳۶۳ و ۲۵ ساله كه وضعیت جسمانی وی به دلیل ضرب و جرح در كهریزك، بسیار نامساعد بوده و مامورین مراقب وی نه تنها به این موضوع توجه نكرده بلكه وی را مورد اهانت قرار داده اند به نحوی كه یاد شده قبل از تحویل به زندان اوین در تاریخ ۸۸/۴/۲۳ در اثر شدت آثار ناشی از صدمات و شرایط نامطلوب ناشی از نگهداری در بازداشتگاه كهریزك به حالت كما رفته و مامورین مراقب، با تعلل و تاخیر غیر قابل توجیه، ناگزیر وی را به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و هویت وی را بر خلاف واقع، مجهول الهویه اعلام نموده اند كه نامبرده در ساعت ۶:۱۰ صبح مورخ ۸۸/۴/۲۴ در بیمارستان فوت می نماید. كمیسیون پزشكی قانونی مركب از ۱۳ نفر از پزشكان متخصص، علت فوت وی را ضمن تائید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی جسد، اینچنین اعلام نموده اند:

"به دنبال استرس های فیزیكی و روحی شامل صدمات متعدد جسمانی و شرایط بد نگهداری نامبرده دچار یك واكنش التهابی حاد سیستمیك گردیده كه منجر به نارسایی ارگانهای حیاتی متعدد شده و نهایتا فوت نموده است. ضمنا با عنایت به آزمایش های انجام شده در بیمارستان و گزارش آسیب شناسی دلیلی بر وجود عفونت منتشر خونی و مننژیت احراز نگردید و با توجه به شرح فوق علت فوت عوارض ناشی از صدمات متعدد جسمانی متعاقب اصابت جسم سخت تعیین می گردد."

۲-۲. مرحوم امیر جوادی فر متولد ۱۳۶۳، ۲۵ ساله كه وضعیت جسمانی و حال عمومی وی به دلیل ضرب و جرح در حین دستگیری و همچنین ضرب و جرح در بازداشتگاه كهریزك نامساعد بوده در تاریخ ۸۸/۴/۲۳ در ساعت ۱۲:۱۵ در حین انتقال از كهریزك به زندان اوین در داخل اتوبوس به لحاظ شرایط بد ناشی از نگهداری در بازداشتگاه و صدمات بدنی وارده فوت می نماید و پزشكی قانونی پس از تائید آثار ضرب و جرح متعدد روی جسد، علت مرگ وی را صدمات متعدد نسوج نرم و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده است.

۳-۲. مرحوم محمد كامرانی متولد ۱۳۷۰، ۱۸ ساله كه مشارالیه پس از تحمل ۴ روز بازداشتی در كهریزك در اثنای اعزام و انتقال و تحویل به زندان اوین به حالت كما رفته و ابتدا به بیمارستان لقمان حكیم اعزام و سپس توسط پدرش به بیمارستان مهر منتقل و در تاریخ ۸۸/۴/۲۵ فوت نموده و پزشكی قانونی پس از تائید آثار ضرب و جرح بر روی جسد آن مرحوم، علت مرگ را نارسایی حاد كلیوی ناشی از آسیب متعدد نسوج عضلانی به دنبال اصابت جسم سخت اعلام نموده است.

نتیجه كمیسیون پزشكی قانونی در خصوص علت فوت متوفیان:

الف) نتیجه كمیسیون در خصوص علت فوت مرحوم محمد كامرانی:

«كلیه صدمات و جراحت مشروحه در برگ معاینه جسد به جز ساییدگی آهیانه ای سمت چپ كه پس از مرگ حادث شده است مربوط به زمان حیات بوده كه بر اثر اصابت جسم سخت در طی ۷۲ ساعت قبل از فوت حادث گردیده است. مجموع صدمات و جراحات وارده طی ۷۲ ساعت قبل از فوت، منجر به فوت گردیده است.»

ب) نتیجه كمیسیون در خصوص مرحوم امیر جوادی فر:

« به جز كبودی در اطراف هر دو چشم و خراشیدگی سنگفرشی در ناحیه تحتانی سمت راست قفسه سینه و كبودی بالای ستیغ ایلیاك سمت چپ كه در زمانی بیش از ۷۲ ساعت قبل از فوت ایجاد شده، سایر صدمات و جراحات مشروحه در برگ معاینه جسد مربوط به ۷۲ ساعت قبل از فوت بوده است. مجموع صدمات و جراحات وارده طی ۷۲ ساعت قبل از فوت منجر به فوت گردیده است.»

ج) نتیجه كمیسیون در خصوص مرحوم محسن روح الامینی:

« كبودی در حال جذب ثلث داخلی بازوی دست راست، كبودی كنار كف دست چپ، كبودی ناحیه داخیلی مچ دست راست و كبودی كنار كف دست راست در زمان بیش از ۷۲ ساعت قبل از فوت ایجاد شده است و سایر صدمات و جراحات شرح داده شده در برگ معاینه جسد در یك فاصله زمانی نزدیك به هم و طی ۷۲ ساعت قبل از فوت ایجاد گردیده است. مجموع صدمات و جراحات وارده طی ۷۲ ساعت قبل از فوت منجر به فوت گردیده است.»

۳- تحقیق از شاكیان

در پی آزادی تدریجی متهمان دستگیر شده حوادث اخیر، تعداد ۹۸ نفر (به شرح لیست ذیل) به عنوان شاكی كه تعداد ۵۰ نفر از آنان رضایت خود را اعلام و تعداد ۱۳ نفر به عنوان گواه به این بازپرسی مراجعه كه پس از بازجویی و تحقیق از آنان، تلخیصی از اظهارات آنان به شرح ذیل است:

اسامی گواهان

۱- بهزاد انصاری پور ۲- مشیر هاشمی

۳- حمیدرضا كمالی رهبر ۴- حمید نادری

۵- سجاد علیزاده ۶- عماد یگانه اردكانی

۷- احمد بلوچی ۸- محمد كمیل واعظی پور

۹- مجتبی صادقی ۱۰- علی داورزنی

۱۱- محمد فرخی یگانه ۱۲- علی ولی زاده

۱۳- سیاوش یوسف شاهی

۱-۳. پس از دستگیری متهمان حوادث اخیر جهت انجام تحقیقات مقدماتی، برخی به پلیس پیشگیری فائب منتقل گردیده اند و به آنان پنج اتهام: ۱. تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی ۲. تخریب اموال عمومی ۳. اخلال در نظم عمومی ۴. فعالیت تبلیغی علیه نظام ۵. تمرد نسبت به مامورین دولت تفهیم شده است.

۲-۳. شكات مدعی هستند كه در بدو ورود به كهریزك توسط افسر نگهبان وقت مورد اهانت و ضرب و جرح قرار گرفته و در انظار عمومی لخت مادرزاد شده اند و سپس آنان را داخل قرنطینه ۶۵ متری دلالت و ۳۷ نفر از بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش نیز به آنان اضافه نموده اند. یكی دیگر از موارد شكوائیه شكات این است كه امكانات انجام فرائض دینی و واجبات شرعی مانند نماز در طول مدت بازداشت برای آنان فراهم نبوده است. لازم به ذكر است با توجه به مراجعه تعدادی از شكات به استانداری و اخذ خسارت مادی، رضایت خود را اعلام نموده اند، لیكن اولیا دم سه نفر از كشته شدگان به نام های روح الامینی، كامرانی و جوادی فر گذشت ننموده و تقاضای رسیدگی قانونی و قصاص نموده اند.

۳-۳. یكی از شكات به نام میر مسعود رضوی طی دادخواهی تقدیمی اعلام نموده كه افسر نگهبان وقت وی را پس از پذیرش به روش فوق، در محوطه خارج از بازداشتگاه، در داخل گودال عمیق همانند افراد محكوم به حد رجم دفن نموده و تا نزدیكی كمر وی خاك ریخته و از ساعت ۲۰ مورخ ۸۸/۳/۲۵ الی ۶ صبح ۸۸/۳/۲۶ در داخل گودال مدفون نگه داشته و نامبرده را به مدت ۱۰ ساعت بدون آب و غذا و حتی نگهبان رها نموده است. در تحقیقات به عمل آمده از استوار حسینی فر، نامبرده معترف به انجام عمل ارتكابی خود به دستور سرهنگ كمیجانی (رئیس بازداشتگاه كهریزك) شده است. اما در مواجهه حضوری با سرهنگ كمیجانی نامبرده از اظهارات قبلی خود عدول و به شرح برگه ۲۲۶۰ پرونده اظهار نمود كه بدون دستور سرهنگ كمیجانی و فقط به خاطر ناراحتی اعصاب خود، اقدام به این عمل نموده است.

۴- تحقیق از متهمان

پس از ارجاع پرونده به این بازپرسی و انجام تحقیقات و بررسی های اولیه تعدادی از مامورین و مسوولین بازداشتگاه كهریزك به عنوان متهم احضار و تحقیقات از آنان معمول و پس از تفهیم اتهامات انتسابی به لحاظ الزامات قانونی و اهمیت جرائم انتسابی، بیم تبانی در خصوص متهمین ذیل الذكر قرار بازداشت موقت صادر گردید. خلاصه تحقیقات به عمل آمده و اعترافات متهمین به قرار زیر است:

۱-۴. استوار ابراهیم محمدیان، افسر نگهبان مورخ ۸۸/۴/۱۹ و ۸۸/۴/۲۲

یاد شده حسب محتویات پرونده، بازداشت شدگان را در زمان پذیرش مورخ ۸۸/۴/۱۹، لخت مادرزاد نموده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده است. یاد شده در تحقیقات به عمل آمده در این بازپرسی، صراحتا به جرائم انتسابی اعتراف نموده و مدعی است این اقدامات را حسب روش جاری بازداشتگاه انجام داده است. ( برگ های ۱۰۰۲، ۹۳۶ الی ۹۴۴ جلد ۵ و ۱۳۵۹ جلد ۷ پرونده)

استوار محمدیان در مورخ ۸۸/۴/۲۲ نیز افسر نگهبان بوده و بازداشت شدگان را جهت آمارگیری از قرنطینه خارج و آنان را به همراه محمد كرمی با لوله مورد ضرب و جرح قرار داده و موهای سر آنان را نیز كوتاه كرده است.

۲-۴. استوار محمد خمیس آبادی، افسر نگهبان مورخ های ۲۰ و ۸۸/۴/۲۳

نامبرده در ظهر مورخ ۸۸/۴/۲۰ بازداشت شدگان را در ساعت ۱۳:۰۰ از قرنطینه خارج نموده و پا برهنه بر روی آسفالت داغ، پامرغی، كلاغ پر و چهاردست و پا می برده برخی از آنان را مجبور می كرده كه بر روی كمر یكدیگر سوار شوند و هر كسی سرپیچی می كرده او را با لوله سفید رنگ كتك می زده و مدعی است كه سرهنگ كمیجانی به وی دستور ضرب و جرح بازداشتی ها را داده است. بعضی از شكات این موضوع را شهادت داده اند.

استوار یاد شده ۳ تنن از بازداشت شدگان را به نام های مسعود علیزاده، سامان محامی و احمد بلوچی در ساعت ۲۲:۰۰ همان تاریخ به بهانه اخلال در نظم قرنطینه خارج نموده و به شدت مورد ضرب قرار داده و دستور آویزان نمودن آنان به طور بر عكس و ضربه زدن با لوله به آنان را داده است و خود نیز به همراه محمد طیفیل (متهم به شرارت كه سر وكیل بند نیز بوده) و ستوان گنج بخش هر ۳ نفر را مورد ضرب و جرح قرار داده است. (برگ های ۱۶۶، ۹۲۷ جلد ۵، ۱۱۶۳ جلد ۶، ۱۳۵۴ جلد ۷، ۱۷۸۹ جلد ۹ و ۸۹۳ پرونده)

استوار خمیس آبادی در تحقیقات به عمل آمده به شرح برگه ۹۳۳ جلد ۵ پرونده صراحتا به اقدامات و جرائم انتسابی اعتراف و اقرار نموده و اظهار داشته كه سرهنگ فلاح مسوول بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ كمیجانی رئیس بازداشتگاه به وی دستور و تذكر داده اند كه بدون ترحم و با خشونت، با زندانیان برخورد نمایند و الا وی را توبیخ و تنبیه انضباطی خواهند نمود.

۳-۴. ستوان كاظم گنج بخش، كمك افسر نگهبان مورخ ۸۸/۴/۱۹

یاد شده در حین پذیرش افراد بازداشتی در مورخ ۸۸/۴/۱۹ آنان را مورد ضرب و فحاشی قرار داده است. نامبرده در شب مورخ ۸۸/۴/۲۰ به همراه استوار خمیس آبادی، مسعود علیزاده را پس از خروج از قرنطینه مورد ضرب و جرح قرار داده، همچنین نامبرده مامور بدرقهبازداشت شدگان از كهریزك به زندان اوین بوده و علیرغم اینكه مرحوم روح الامینی از نظر جسمانی در محوطه اوین بی حال روی زمین افتاده و به حالت كما رفته بود وی را با لگد مورد ضرب قرار داده است. در تحقیقات به عمل آمده، شهود مراتب را مورد گواهی قرار داده اند. ( برگ های ۸۹۹ جلد ۵، ۱۲۱۷، ۸۱۱ الی ۸۱۳ جلد ۴، ۲۴۲۵ و ۲۴۲۶ جلد ۱۲ پرونده)

۴-۴. استوار اكبر رهسپار، كمك افسر نگهبان مورخ ۸۸/۴/۱۹

یاد شده از مامورین بازداشتگاه كهریزك بوده كه در تاریخ ۸۸/۴/۱۹ به عنوان كمك به افسر نگهبان وقت، بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح قرار داده و در مورخه ۸۸/۴/۲۳ نیز به عنوان مامور بدرقه بازداشت شدگان به زندان اوین بوده است كه ضمن بدرفتاری و فحاشی در زمان انتقال به متهمان علیرغم وخیم بودن حال مرحوم جوادی فر در داخل اتوبوس با وجود تذكر و تقاضای مكرر سایر افراد، هیچ اقدامی جهت انتقال وی به اورژانس انجام نمی دهد كه در نهایت، امیر جوادی فر در داخل اتوبوس فوت می نماید و از روی ناچاری اتوبوس را متوقف و جسد را با یك خودروی ون به بازداشتگاه كهریزك بر می گردانند.

یاد شده به ایراد ضرب و جرح متهمان در مواردی اعتراف نموده است و در تحقیقات به عمل آمده شهود به موارد فوق گواهی داده اند. بنابر اظهارات شهود، یاد شده در پاسخ به تقاضای كمك برای جوادی فر قبل از مرگ اجابت نكرده و الفاظ خارج از ادب و توهین آمیز به كار برده است. (برگ های ۶۰۱، ۸۲۴، ۱۰۰۲، ۱۳۷۹، ۱۸۴۰ پرونده)

۵-۴. استوار حمید زندی، افسر نگهبان ۸۸/۴/۲۶

یاد شده بازداشتی ها را هنگام پذیرش لخت مادرزاد نموده و آنان را مورد اهانت و ضرب و جرح قرار داده است. مشارالیه به لخت نمودن متهمان برابر روش جاری ضرب و جرح متهمان اعتراف نموده است. (برگ های ۹۱۹، ۱۰۳۷،۱۷۷۲، ۱۷۷۶، ۲۴۲۰و ۲۴۲۱ جلد ۱۲ پرونده)

۶-۴. غیر نظامی محمدرضا كرمی (معروف به محمد طیفیل)

یاد شده از افراد بازداشت شده تحت عنوان اراذل و اوباش و سابقه دار است كه توسط رئیس زندان سرهنگ كمیجانی به عنوان سروكیل بند بازداشتگاه انتخاب شده است. در تحقیقات به عمل آمده اعتراف نموده است كه حسب دستور مسوولین زندان، افراد بازداشتی را ضمن اهانت با لوله پی وی سی مورد ضرب و جرح قرار داده است و سه تن از بازداشتی ها را با آویزان نمودن به صورت سر و ته، به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده است و به بهانه های واهی، بازداشت شدگان را مورد اهانت و آزار و اذیت قرار می داده است. (برگ های ۱۳۴۸ و ۲۴۷۰ الی ۲۴۹۰ پرونده) نامبرده در تاریخ های ۸۸/۴/۱۹ الی ۸۸/۴/۲۳ به همراه افسر نگهبان وقت، كلیه بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح قرار می داده است.

۷-۴. سرهنگ دوم فرج كمیجانی، رئیس بازداشتگاه كهریزك

یاد شده دستور پذیرش بازداشت شدگان حوادث اخیر را علیرغم نداشتن ظرفیت بازداشتگاه صادر و علت آن را دستور سرهنگ عامریان از سوی سردار رجب زاده اعلام نموده است.

نامبرده حسب اقاریر مامورین و اظهار شاكیان، دستور ضرب و جرح بازداشت شدگان را صادر نموده است و شخصا نیز در مواردی به اهانت و ایراد ضرب نسبت به افراد بازداشت شده اقدام نموده است. سرهنگ یاد شده در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته كلیه مسوولان بازرسی فاتب در جریان وضعیت بازداشتگاه كهریزك بوده و اقدامات با هماهنگی آنان انجام می شده است. نامبرده در مورد علت ندادن آب و غذای كافی به بازداشت شدگان اظهار داشته آنجا بازداشتگاه نبود، كثافتخانه درست كرده بودند. روزانه دو تانكر آب در اختیار بازداشتگاه می گذاشتند و دو وعده غذا برای بازداشتی ها می فرستادند. نامبرده معترف است به دستور سرهنگ فلاح نامه ای خطاب به دادستان تهران ارسال نموده و بر خلاف واقع گزارش نموده كه علت فوت امیر جوادی فر مننژیت بوده است. همچنین حسب محتویات پرونده و گواهی گواهان نامبرده با حضور در بازداشتگاه ضمن فحاشی به بازداشت شدگان شخصا شاهد ایراد ضرب و جرح آنان توسط مامورین بازداشتگاه بوده است. ( برگ های ۱۰۰۵، ۸۹۷، ۹۹۳، ۹۹۷، ۱۲۱۵، ۱۸۴۸، ۱۵۶۳، ۱۷۲۴، ۲۴۱۴ الی ۲۴۱۷ جلد ۱۲ پرونده)

۸-۴. سرهنگ محمد عامریان، رئیس عملیات بازرسی فاتب

نامبرده معترف است كه در تاریخ ۸۸/۴/۱۹ به دنبال تماس تلفنی آجودان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر ابلاغ دستور سردار رجب زاده و همچنین پس از تماس تلفنی سرهنگ فلاح رئیس بازرسی فاتب، دستور پذیرش بازداشت شدگان را علیرغم فقدان فضای مناسب و استاندارد در كهریزك به افسر نگهبان وقت داده است. نامبرده در تاریخ ۸۸/۴/۲۱ در كهریزك حاضر شده و علرغم اینكه بر حسب اظهارات سرهنگ كمیجانی به شرح برگه ۲۳۱۴ و ۲۴۴۰ جلد ۱۲ پرونده نامبرده به همراه سرهنگ كمیجانی از قرنطینه بازدید به عمل آورده و اطلاع از اینكه بازداشت شدگان از نظر آب، غذا، بهداشت و درمان در وضعیت اسفناكی به سر می برند لیكن اقدام موثری جهت رفع مشكلات بازداشت شدكان به عمل نیاورده است. (برگ های ۴۳۱،۱۰۰۷، ۱۱۵۶، ۱۷۲۱، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵ جلد ۱۲ پرونده و صورتجلسه فی مابین سرهنگ عامریان، كمیجانی، گنج بخش و محمدیان به شرح برگه ۲۴۳۸ الی ۲۴۴۰ جلد ۱۲ پرونده)

۹-۴ سرهنگ روانبخش فلاح، رئیس بازرسی فاتب

یاد شده معترف است كه در مورخه ۸۸/۴/۱۹ از دفتر سردار رجب زاده با من تماس گرفتند و دستور دادند كه بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در كهریزك پذیرش شوند و من هم به جناب سرهنگ عامریان دستور سردار را ابلاغ كردم. همچنین نامبرده معترف است كه پس از هماهنگی با سردار رجب زاده به دستور دادستان عمومی تهران نامه ای دائر بر اینكه علت مرگ مرحوم جوادی فر بیماری مننژیت بوده است را تنظیم نموده و این نامه را جهت امضا تحویل سرهنگ كمیجانی داده است. (برگ های ۱۰۱۵، ۱۱۵۸، ۱۸۱۴ الی ۱۸۱۶، ۲۴۵۸و ۲۴۵۹ و نیز صورتجلسه فی ما بین سردار رجب زاده و سرهنگ فلاح به شرح برگه ۱۹۸۵ جلد دهم پرونده) سرهنگ فلاح به شرح برگه ۱۸۱۴ جلد ۹ پرونده معترف است كه آقای مرتضوی دادستان وقت تهران از وی خواسته كه اینچنین نامه ای تنظیم شود و این مصلحت است و نامه را آقای مرتضوی برای مشارالیه دیكته كرده است.

۴٠. گروهبان مهدی حسینی‌فر افسر نگهبان وقت مورخ ٢۵/٣/٨٨

یاد شده در تحقیقات به عمل آمده صریحا اعتراف نموده که به علت داشتن بیماری اعصاب، یکی از متهمین حوادث اخیر به نام میرمسعود رضوی را به قصد تهدید و ارعاب به محوطه آزاد خارج از بازداشتگاه برده و به همراه دو نفر از مامورین دیگر داخل گودالی انداخته و اطراف بدنش خاک ریخته و سپس او در همان مکان بدون محافظ رها نموده و روز بعد او را از لای خاک و سنگ گودال بیرون آورده است. وی همچنین به ایراد ضرب و جرح سایر بازداشت‌شدگان اعتراف نموده است. (برگ‌های ٩٩۶ الی ٩٩٨، ۱٢۴۱، ۱٢٣۴، ۱٧٨٠، ۱۵۱۶، ٢۴٢٢ و ٢۴٢٣جلد ۱٢ پرونده)

۴-۱۱. سردار سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ

نامبرده با توجه به اتهامات انتسابی از طریق دفتر تحقیقات و پیگیری ویژه سازمان به عنوان متهم احضار که در تحقیقات به عمل آمده اختصارا عنوان نمود که روش جاری تعیین شده از قبل در خصوص رفتار با بازداشت‌شدگان مورد تایید وی نبوده، لذا مشارالیه در اردیبهشت سال ٨٨دستور داده که هیچ‌یک از مامورین حق ضرب و جرح بازداشتی‌ها را ندارد و در طول مدت فرماندهی فقط یک نوبت از کهریزک بازدید نموده است. سردار رجب‌زاده با توجه به این‌که مسئولیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ را بر عهده داشته و بازداشتگاه نیز زیر نظر بازرسی فرماندهی مذکور اداره می‌شده است توضیحات و توجیهات قابل قبولی را برای رفع مسئولیت از خود ارائه ننموده است.

در خصوص دستور گزارش خلاف واقع، صورتجلسه فی‌مابین سرهنگ فلاح و سردار رجب‌زاده به شرح برگه ۱٩٨۵ جلد ۱٠ پرونده حاکی از این است که به دستور سردار رجب‌زاده، سرهنگ فلاح نامه گزارش خلاف واقع را تنظیم و با امضای سرهنگ کمیجانی نزد دادستان وقت تهران ارسال نموده است. (برگ‌های ۱٣٠٠، ۱۵٠٢ الی ۱۵٠۶، ۱٩٨۶ و ٩٨٧ جلد ۱٠ پرونده)

بخش دوم – نتایج حاصله از تحقیقات و بررسی‌های عمل آمده

١-بازداشت‌شدگان در هنگام پذیرش در کهریزک توسط افسر نگهبانان وقت، استوار محمدیان استوار زندی و ستوان گنج‌بخش، با لوله PVC آب مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به آنان فحاشی نیز شده است.

٢-در هنگان پذیرش در کهریزک به دستور افسر نگهبانان وقت، همگی متهمان بازداشتگاه در انظار عمومی لخت مادرزاد شده‌اند و بعضا برابر ادعای شکات به مدت ۴۵ دقیقه لخت بوده‌اند و سپس لباس‌های زیر آنان اخذ و دور ریخته شده و لباس‌های رو، به صورت وارونه به تن آنان شده است. مامورین علت انجام این کار را جلوگیری از تخمگذاری حشراتی مانند شپش اعلام نموده‌اند و بر حسب تحقیقات به نظر می‌رسد هدف مسئولین بازداشتگاه تحقیر بازداشت‌شدگان بوده است.

٣-تمامی بازداشت‌شدگان (۱٢٣ نفر) در قرنطینه‌ای به مساحت حداکثر ۶۵ متر منتقل شده و سپس ٣٧ نفر از بازداشت‌شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش که از قبل در کهریزک نگهداری می‌شده‌اند را به جمع آنان اضافه نموده‌اند. یعنی در یک فضای ۶۵ متری ۱۶٠ نفر را نگهداری می‌نمودند. هوای داخل قرنطینه به شدت گرم و غیر قابل تحمل بوده است. سایر بازداشتی‌های حوادث اخیر نیز به ۴ دسته تقسیم شده و هرچند نفر در قفس‌های مخصوص نگهداری بازداشت‌شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش در فضای بسیار کوچکی نگهداری می‌شده‌اند. شرایط به دور از چشمان مسئولین فرماندهی انتظامی تهران نبوده است.

۴-در قرنطینه مذکور فضای کافی حتی برای نشستن نیز وجود نداشته است و بیشتر بازداشت‌شدگان در قرنطینه به طور ایستاده شب را به روز رسانده‌اند.

۵- در قرنطینه مذکور تنها راه ورود و خروج هوا ۵ دریچه بسیار کوچک در بالای قرنطینه بوده که برابر اعلام بازداشت‌شدگان ٣ دریچه آن نیز مسدود بوده است.

۶-در کنار قرنطینه مذکور تنها ٢ باب دستشویی وجود داشته که یک دستگاه آن نیز خراب بوده و یکی دیگر فاقد درب بوده است بنحویکه بازداشت‌شدگان در نوبت طولانی دستشویی قرار گرفته و بدون رعایت مسائل بهداشتی و به صورت پابرهنه از سرویس بهداشتی مذکور استفاده می‌کرده‌اند. همچنین بازداشتگاه فاقد حمام بوده است و بازداشت‌شدگان امکان استفاده از حمام حتی جهت رعایت مسائل شرعی و نماز خواندن را نداشته‌اند.

٧- در قرنطینه مذکور یک شیر آب وجود داشته که آن هم آب بهداشتی نداشته و تمامی بازداشت‌شدگان از آن آب می‌نوشیده‌اند.

٨-دود گازروئیل حاصل از موتورخانه به داخل قرنطینه سرایت می‌کرده است و موجب آلودگی هوا در فضای محدود قرنطینه ۶۵ متری می‌شده است.

٩-یکی از بازداشت‌شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش به نام محمدرضا کرمی معروف به محمد طیفیل که دارای سوابق کیفری متعدد بوده و سابقه نگهداری قبلی به مدت ۱٣ ماه در همین بازداشتگاه را داشته و فردی خشن و فاقد صلاحیت می‌باشد، به عنوان سروکیل بند قرنطینه توسط رئیس زندان (سرهنگ کمیجانی) انتخاب شده است.

۱٠افسر نگهبان وقت و سروکیل بند (محمد طیفیل) در موارد متعددی با لوله آب به شدت بازداشت‌شدگان را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

۱۱- غذای روزانه بازداشت‌شدگان هر وعده تنها یک عدد سیب‌زمینی کوچک و نصف نان لواش بوده که در شبانه‌روز، دو بار به آنان داده می‌شد، اگرچه در شب اول، همین غذای ناچیز هم به بازداشت‌شدگان داده نشد و در طول مدت بازداشت، صبحانه نیز به آنان داده نمی‌شد و همین امر باعث ضعف مفرط جسمانی بازداشت‌شدگان و کاهش مقاومت بدنی آنان در مقابل بیماری و شرایط حاکم بر بازداشتگاه و ضرب و جرح آنان شده است. (ندادن غذای مناسب به منظور تحت فشار قرار دادن بازداشتی‌ها یکی از محورهای اصلی شکایات واصله می‌باشد.) جدول توزیع ناهار و شام بازداشت‌شدگان استخراج شده از دفاتر موجود در کهریزک به شرح زیر است:

۱٢.به دليل ايراد ضرب و جرح شديد متهمان بازداشتي توسط مسئولين بازداشتگاه و سروكيل بند ، دست و پا و بدن بازداشت شدگان مجروح شده و نبود هواي پاك و فقدان شرايط بهداشتي و فضاي مناسب در قرنطينه باعث شده كه بدن بيشتر آنان عفونت پيدا نمايد. بازداشت شدگان در زمان پذيرش توسط استوار محمديان در تاريخ ۱٩/۴/٨٨ و در مورخ ٢٠/۴/٨٨ توسط استوار خميس آبادي بيشترين ضرب و جرح را تحمل كرده اند.

۱٣.عليرغم وجود پزشك و پزشكيار در كهريزك،در هنگام پذيرش،بازداشت شدگان مورد معاينه پزشكيار و پزشك قرار نگرفته اند.

۱۴.عليرغم وجود پزشك و پزشكيار در كهريزك ، فضاي بازداشتگاه كهريزك بسيار غير بهداشتي بوده و بوي تعفن تمامي قرنطينه را فرا گرفته و در صورت درخواست بازداشت شدگان براي اعزام به بهداري به درخواست آنان توجهي نشده و كسانيكه به بهداري اعزام شده اند (از جمله مرحوم امير جوادي فر كه در تاريخ ٢٢/۴/٨٨ به بهداري اعزام شده و پس از مداواي سر پايي ترخيص و در تاريخ ٢٣/۴/٨٨ فوت نموده) مداواي صحيح و اصولي در مورد آنان انجام نگرفته است و حتي دارو هاي تجويز شده توسط پزشك به آنان تحويل نشده است.

۱۵.قرنطينه فاقد فرش و موكت بوده و همگي افراد ، پابرهنه در آن تردد داشته اند و به علت شرايط موجود در آن، چشم تمامي بازداشت شدگان عفونت پيدا نموده و بعضي از بازداشت شدگان حالت غش داشته و از دهان آنان كف خارج مي شده است.

۱۶.حسب اعلام شكات، چند نفر از بازداشت شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش كه در بين آنان در قرنطينه بوده به صورت نيمه عريان و بعضا عريان بودند و بعضي اوقات يك تكه پارچه به خود مي پيچيدند كه اين امر نيز حاكي از بي توجهي كامل مسئولين بازداشتگاه نسبت به مسائل شرعي و اخلاقي در بازداشتگاه مي باشد شاكيان اتفاق نظر دارند اين امر تعمدا مديريت مي شده است.

۱٧.در بازداشتگاه امكانات و فضاي لازم جهت اقامه نماز و انجام فرائض ديني موجود نبوده است.

۱٨.خانواده متهمين بازداشت شده از زمان دستگيري تا زمان انتقال آنان به زندان اوين در سر در گمي و ناراحتي به سر برده و از دستگيري و بازداشت بودن فرزندان خود اطلاعي نداشته اند و همين موضوع باعث مراجعه خانواده ها به پزشكي قانوني ، دادسراها ، بيمارستان ها و مراكز ذرماني جهت اطلاع از وضعيت فرزندان خود شده است. در حالي كه از تمامي بازداشت شدگان دو آدرس و دو شماره تلفن در زمان پذيرش آنان اخذ شده و ليكن اقدامي صورت نگرفته است.

۱٩.آثار ضرب و جرح بر روي بدن بعضي از بازداشت شدگان تا زمان رسيدگي در دادسرا قابل رويت بود و بعضي از آنان به پزشكي قانوني معرفي و آن مرجع اين موضوع را تاييد كرده است. نظريه پزشكي قانوني به شرح صفحات ۶٢٩،۶٣٩،٧٨۶،٨٧٨،٩٧٨ پرونده مويد اين موضوع است.

٢٠.مامورين بدرقه بازداشت شدگان از كهريزك به زندان اوين (از جمله ستوان گنج بخش و استوار رهسپار) علي رغم اينكه ساير بازداشتي ها وخيم بودن حال مرحوم جوادي فر را به مامورين مراقب تذكر مي دهند ليكن آنها نسبت به وضعيت جسماني و حال عمومي بازداشتي ها بي توجه بوده اند و به آنان اهانت مي كردند و الفاظ زشت به كار مي برده اند كه حتي با فوت مرحوم امير جوادي فر در بين راه در داخل اتوبوس اين موضوع را جدي نمي گيرند و فقط اتوبوس را متوقف و جسد را با يك خودروي ون به بازداشتگاه كهريزك بر مي گردانند.

٢۱.مامورين بدرقه فوق از دادن آب به بازداشت شدگان امتناع نموده و پس از رسيدن به اوين نيز مرحوم روح الاميني قبل از تحويل به زندان اوين به حالت كما رفته كه باز هم ستوان گنج بخش به وي لگد زده و اظهار نموده «بلند شو و فيلم بازي نكن.»

٢٢.اين شعار كه «اينجا كجاست؟» پاسخ:«كهريزك» ، «كهريزك كجاست؟» پاسخ:«آخر دنيا» ، «غذا خوب است؟» پاسخ:«بله قربان» ، «راضي هستيد؟» پاسخ:«بله قربان» توسط مسئول بازرسي فاتب (از جمله سرهنگ عامريان و افسر نگهبانان) به بازداشتي ها آموزش داده شده تا نامبردگان در برابر سوال آنان پاسخ مذكور را بدهند كه خود گوياي نوع سياست و مديريت حاكم بر بازداشتگاه مي باشد.

٢٣.سرهنگ كميجاني كه از ايراد ضرب و جرح بازداشتي ها توسط مامورين مطلع بوده پس از فوت يك نفر از بازداشتي ها به نام امير جوادي فر كه نحوه فوت وي در بالا توضيح داده شد براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت و تلقين اين موضوع كه علت فوت وي مننژيت بوده و متاسفانه در رسانه ها نيز اين موضوع اعلام گرديد نزد دكتر فرهمند پور رئيس بهداري فاتب رفته و از وي مي خواهد علت فوت را بيماري مننژيت و محل فوت جوادي فر را داخل بازداشتگاه كهريزك اعلام نمايد حتي براي انجام اين كار ،امضاء متن از قبل آماده شده اي را از دكتر فرهمند پور تقاضا مي كنند ليكن نامبرده برگه مذكور را امضاء نمي كند حتي سرهنگ طوماري مسئول دفتر سردار رجب زاده نيز با وي تلفني تماس گرفته و از وي مي خواهد كه آن برگه را امضاء نمايد كه باز هم سرهنگ فرهمند پور اينكار را انجام نمي دهد و در نهايت از پزشك وظيفه اندرجاني كه در بهداري كهريزك شاغل بوده مي خواهند كه اين برگه را امضاء نمايد و به دليل عدم حضور پزشك وظيفه اندرجاني،سرهنگ كميجاني فرداي آن روز مجدد در بهداري حاضر و از مشاراليه اين موضوع را مي خواهد ولي پزشك وظيفه اندرجاني هم اين برگه را امضاء نمي كند.

النهايه نامه اي بر خلاف واقع خطاب به دادستان عمومي و انقلاب تهران توسط سرهنگ فلاح تهيه و به امضاء سرهنگ كميجاني مي رسد دائر بر اينكه :«۱. محسن روح الاميني پس از تحويل به زندان اوين در جمع ساير متهمين رد قرنطينه دچار تشنج گرديده و توسط بهداري زندان به بيمارستان شهداي تجريش منتقل مي گردد. ٢. بنا به تشخيص هر سه بيمارستان مهر ،شهداي تجريش و لقمان هر سه متهم در اثر مبتلا به بيماري مننژيت فوت نموده اند و علت فوت آنان بيماري مذكور تشخيص و اعلام شده است. ٣. بهداري زندان ٢۱٠ كهريزك نيز در خصوص تشخيص علت اوليه فوت متهم جوادي فر مشكل تنفسي و مننژيت و همچنين ايست قلبي اعلام نموده است. ۴. هيچ گونه ضرب و شتمي در خصوص متهمين در زندان صورت نگرفته است.»

همچنين متهمين فلاح و كميجاني مدعي هستند كه متن نامه خلاف واقع توسط دادستان سابق عمومي تهران آقاي سعيد مرتضوي به آنان داده شده و آقاي مرتضوي از آنان خواسته است كه چنين گزارشي را به دليل مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه نمايند. (صفحه ۱٨۱۴ جلد ٩ پرونده) همچنين به شرح برگه ۱٩٨۵ جلد ۱٠ پرونده سرهنگ فلاح مدعي است كه از دفتر دادستان تهران با دفتر سردار رجب زاده تماس گرفته و موضوع و خواسته دادستان تهران را به ايشان منتقل نموده و سردار رجب زاده دستور داده كه با ايشان همكاري شود.

٢۴. در مورخ ٢٣/۴/٨٨ نيز قبل از اعزام شكات به اوين ،به دستور افسر نگهبان ،آنان در انظار ساير بازداشت شدگان لخت مادر زاد شده و لباس هاي خود را وارونه پوشيده اند.

هیچ نظری موجود نیست: