۱۳۸۸ آذر ۱۱, چهارشنبه

دیگر هرگز به پای صندوقهای انتخاباتی آنان نرویم .دیگر هرگز به پای صندوقهای انتخاباتی آنان نرویم . انتخابات مجلس تا مادامی که فرمایشی "استصوابی " است مردم ایران سر نوشت خود را رقم نخواهند زد.

29 سال است که رژیم فاشیستی اسلامی با حیله و ریا و یا با ابزار رعب ، خفقان ، شکنجه و دیگر ترفندهای مستبدین اسلامی بر اریکه قدرت لم داده است . هر چند سالی یک بار برای 290 کرسی نمایندگان بسیاری از عوامل رژیم که دست در فساد و دزدی ،شکنجه و قتل دارند به وسیله مشتی آخوند برای پیش برد مقاصد ضدملی و ضد میهنی ایرانیان دستچین و رهسپار مجلس فرمایشی اسلامی می نمایند. افرادی که در لیست صلاحیت شورای نگهبان قرار میگیرند هیچ رابطه ای مستقیم با مردم ایران بجز با امت حزب اله و دیگر وابستگان رژیم ندارند. 95 در صد مردم ایران از قواعد انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه بدون دیکته عوامل رژیم به کنار گذاشته شده اند.اکثریت مردم ایران هیچ سهمی در انتخاب و روند مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور خود ندارند . دزدان و دغل بازان اسلامی که جز خیانت و فروش مصالح و منافع ایران در 29 سال گذشته به قدرت های استعماری کارنامه ای از خود باقی نگذاشته اند با زور سرنیزه ،ارعاب به راه خود برای ادامه حیات حکومتی دزد و جانی ادامه میدهند.جنایتکارن حکومتی بر ثروت های مردم و کشور به ویژه نفت و گاز ایران چشم دوخته تا آنجائیکه میتوانند با کمک نیروهای تروریستی اسلامی و حامیان بین المللی آنها ایران را غارت و فقر و بیکاری را بر مردم ایران ارزانی می دارند.حکومت تروریستی اسلامی برای تکیه زدن بر قدرت تنها از حمایت گروه های تروریستی برخوردار نیست بلکه کشور های روسیه و چین برای توسعه سیاست های استعماری خود از قدراه بندان حکومتی در ایران برای حفظ منافع خود در نهاد های بین المللی به ویژه در شورای امنیت سازمان ملل حمایت بی دریق میکنند در عوض حکومت اسلامی به پاس حمایت این قدرت ها اقتصاد ایران و منابع طبیعی آن را قربانی خواسته های اقتصادی آنها می کند. در چنین شرایطی که دو ابرقدرت میکوشند با وسیله قرار دادن یک حکومت قرون وسطائی چنگال بر منابع ایران و منطقه خاورمیانه بی اندازند ، چطور میتوان انتصار داشت که در ایران روندی طی شود که حکومت جنایتکاران اسلامی از خواست مردم ایران تبعیت کرده و فضائی ایجاد کنند که حق مردم در سرنوشتشان محفوظ مانده و خود آزاد بتوانند نظام سیاسی و شکل حکومتی آن را انتخاب کنند. تا زمانی که قدرت های استعماری چین و روسیه از حکومت اسلامی حمایت به عمل می آورد و بدون قید و شرط از جنایتکاران حکومتی به عنوان وسیله ای علیه ایالات متحده آمریکا استفاده مینمایند ، منافع و مصالح ملی ایران نمیتواند حفظ شده و قربانی سیاست های استعماری چین و روسیه در مقابل آمریکا قرار نگیرد.رژیم ددمنش اسلامی برای ماندن بر اریکه قدرت هرنوع خیانت و جنایت را بر مردم ایران و مصالح آن روا داشته و برای حفظ حیات نکبت بار خود میهن ما را به جولانگاه تاخ و تاز برای دو کشور حامی خود روسیه و چین گردانیده است . رژیم وابسته به استعمار برای ماندن بر قدرت ازحقوق ایران در دریای مازنداران به نفع اربابش روسیه همچنان که در کنفرانس کشورهای حوزه دریای مازنداران در تهران نشان داد، گذشت خواهد میکند و دریای مازنداران را به پوتین و کشور او پیش کش مینماید ، و در خلیج فارس هم به همین نوع خیانت زیر تابلوی " خلیج عربی " نشسته و کدائی پذیرائی خود از اعراب را میکند

سید عزت الله رشمه ای

هیچ نظری موجود نیست: