۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

آخوند لبنانی در تلویزیون ولایت: شما را هم در این دنیا می سوزانیم هم در آن دنیا!

آخوند لبنانی در تلویزیون ولایت: شما را هم در این دنیا می سوزانیم هم در آن دنیا!

آخوند لبنانی: آنهایی که پیروی از کسانی می کنند که علیه اهل بیت عصمت و طاهره ظلم می کنند، ما امروز آنها را آتش می زنیم.
گردن کلفتی یک اخو ند ک نسبت به مردم ایران. و تهید به کشتن و اتش زدن مردم.این سندی هست که نشان می دهد امثال این اخو ندک که با پول مردم ایران بهتر ین زند گی رو دا رن با بی شر می مردم ایران تهدید می کنه.و این فیلم گو اه این هست که اخو ند ها جنا یتکاری که دست پرو رده خا منه ای هستن برای تداوم حکو مت حا ضر هستن تمام مردم ایران رو به اتش بکشن مرگ بر اد م کشهای ولا یت فقیه خا منه ای.پول مملکت صرف یک مشت لات و بی سر پای هر زه در ابنان و فلسطین می شو د
video

هیچ نظری موجود نیست: